Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін КІСумДУ була створена згідно наказу Сумського державного університету № 163-1 від 19 квітня 2005 року. Основна діяльність кафедри ФЗНД присвячена забезпеченню високого рівня знань та вмінь у майбутніх інженерів-механіків (050502 – Інженерна механіка),  інженерів-електронників (050802 – Електронні прилади та системи) для роботи на підприємствах машинобудівного комплексу, конструкторських бюро, наукових лабораторіях, приватних підприємствах тощо.

З огляду на це, окрім викладання фундаментальних дисциплін (вища математика, фізика, хімія та ін.), особлива увага приділяється студентський науково-дослідній роботі, участі в наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та ін. Спільно з викладачами кафедри ФЗНД студенти займаються комп’ютерним моделюванням вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики (із застосуванням cучасних CAD-CAM-CAE систем Ansys, Autocad, Solidworks, Компас та ін.), вивченням процесів, що протікають в теплових двигунах та енергетичних установках (Fluent, MatLab),  оцінкою якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства, експериментальним дослідженням електрофізичних властивостей металоплівкових матеріалів (навчаються працювати з вакуумними установками, електронними мікроскопами), тощо. На кафедрі працює студентський науковий гурток “Механік”. Наукові здобутки студентів представлені у фінальних частинах Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямками: “Приладобудування”, “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”; “Двигуни та енергетичні установки”; “Електричні машини та апарати”. Слід відмітити, що виконані на кафедрі у 2013 та 2014 роках студентські наукові роботи зайняли ІІІ та ІІ місця у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Цивільна оборона та пожежна безпека”, у  2015 році –  ІІ місце у галузі “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення”. Також співробітники кафедри вважають своїм приємним обов’язком проводити роботу по організації студентського дозвілля, приймати участь в творчому та спортивному житті навчального закладу.

Кафедру ФЗНД очолює к.ф.-м.н. Бурик Іван Петрович. Колектив кафедри — це висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Серед них такі досвідчені та визнані викладачі як к.т.н., доцент кафедри Динник О.Д., к.т.н., ст. викладач кафедри  Драч О.В., к.ф.-м.н, доцент Карпенко Ю.І., к.т.н., ст. викладач кафедри Бібік Д.В..  Пліч-о-пліч з ними працюють молоді, талановиті та перспективні спеціалісти: викладач Маслова О.В.,  аспіранти Дрофа В.О. та Осадчий А.С., викладачі Приходько О.М., Охрименко С.В., Кузько О.Л. Таке поєднання енергії молодості й досвіду дає можливість розвивати навчальну та науково-дослідну роботу кафедри.

За період 2012-2015 рр. викладачами кафедри прийнято участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт на держбюджетній основі та за госпдоговірною тематикою:

1.    Розробка прогресивних методів обробки матеріалів, конструкцій верстатів та інструментів, систем якості процесів інструментальної підготовки виробництва машинобудівних підприємств та процесів і методів викладання технічних дисциплін (0106U003494).

2.    Розроблення та дослідження технологічних методів обробки поверхонь, пристроїв для їх реалізації, прогресивних методів обробки металів різанням, конструкцій верстатів та інструментів, систем якості організацій та методів викладання технічних дисциплін» (номер державної реєстрації 0110U002622).

3.    Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів (0112U001381).

4.    Розробка систем вибухозахисту нового покоління (170508131010).

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін
За кафедрою ФЗНД закріплені наступні спеціальності:

6.05050201 Технологія машинобудування

Підготовка сучасних машинобудівників: спеціалістів і магістрів, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера – технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності, викладачів вищих навчальних закладів. Випускники володіють знаннями з технології машинобудування механоскладального виробництва, економіки, іноземних мов, вміють ефективно застосовувати сучасні комп’ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Інженер-механік цієї спеціальності набуває вміння:
– розробляти й проектувати, у т.ч. з використанням ЕОМ технологічні процеси в машинобудуванні, виконувати проектування заготовок, структури маршрутних технологічних процесів, змісту технологічних операцій;
– проектувати автоматизоване виробництво, а саме технологічні процеси для гнучких автоматизованих виробництв та верстатів з ЧПК, з розробкою управляючих програм для обладнання з ЧПК автоматизованими засобами з використанням ЕОМ;
– розробляти і проектувати пристрої та металорізальні інструменти з застосуванням автоматизованих засобів проектування, виконувати модернізацію та проектування спеціального металорізального обладнання та нестандартних технологічних засобів;
– впроваджувати технологічні процеси у виробництво, з проектуванням та монтажем дільниці цеху, та визначенням економічних показників роботи дільниці.

6.05050301 Металорізальні верстати та системи

Підготовка спеціалістів та магістрів для роботи в проектно – конструкторських організаціях, на підприємствах та установах і здатних ефективно експлуатувати комп’ютерну техніку з використанням віртуальних комп’ютерних технологій.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Інженер-механік цієї спеціальності набуває вміння:
– розробляти й проектувати верстатне обладнання машинобудівного виробництва, створювати технологічні машини, автомати й автоматизовані комплекси, використовувати системи автоматичного проектування;
– проводити моделювання, теоретичні або комп’ютерні дослідження створених пристроїв систем з використанням ЕОМ, сучасних технологічних процесів, алгоритмічних і технічних засобів, методів автоматизації та механізації виробничих процесів;
– кваліфіковано вибирати та оптимально програмувати систему керування металообробним обладнанням;
– розробляти, у т.ч. з використанням ЕОМ, технологічні процеси виготовлення, складання та випробування верстатного обладнання машинобудівного виробництва.

6.05050302 Інструментальне виробництво

Цей фах потребує специфічних знань з математики, нарисної геометрії та довідкового матеріалу. Спеціалісти, використовуючи сучасні комп’ютерні технології, виконують найскладніші розрахунки і креслення. Створений інструмент можна розглядати на екрані у тривимірному просторі, моделювати його роботу і при цьому виявляти і виправляти помилки проектування.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Інженер-інструментальник може:
– проводити моделювання, теоретичні або комп’ютерні дослідження інструментів і інструментального оснащення для формоутворення з використанням ЕОМ, сучасних методів та алгоритмів;
– проектувати, у т.ч. з використанням ЕОМ, та виготовляти найрізноманітніший інструмент для обробки деталей;
– розробляти, у т.ч. з використанням ЕОМ, технологічні процеси виготовлення, складання та випробування інструментів та інструментального оснащення не тільки машинобудівного виробництва, але і будь-якого іншого.


Презентація: Моделювання роботи та вдосконалення систем локалізації вибухів
Презентація: Комплекс вибухопридушуючий пневматичний шахтний КВПШ.1
Презентація: Установка для випробування оптоелектронних датчиків систем локалізації вибухів
Презентація: Фізичні процеси у приладових плівкових структурах на основі тугоплавких металів
Презентація: Кваліметричне оцінювання якості

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Бурик Іван Петрович – завідувач кафедри ФЗНД, кандидат фізико-математичних наук, автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, 8 статей у базі Scopus. Напрям наукових досліджень – електронне приладобудування, електрофізичні властивості гетерогенних плівкових матеріалів на основі перехідних металів. Основні дисципліни, що викладає “Теорія поля”, “Електронно-зондові прилади”, “Електронна та іонна оптика”.

 

 

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Драч О.В. – старший викладач,кандидат технічних наук.
1995-2005 – НАУ (мех. фак.) ; 2004-2011 – ДП “Антонов” (інженер – конструктор).
Коло наукових інтересів – моделювання вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики. Основні дисципліни, що викладає “Теоретична механіка”, “Опір матеріалів”, “Гідравліка, гідро- та пневмоприлади”. Керівник студентського гуртка «Механік».

1384766095_48

Динник О.Д. – к.т.н, старший викладач, автор 7 публікацій.Тема наукової роботи – вдосконалення якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства. У 2014 році відбувся захист кандидатської дисертації за напрямом 05.01.02 “Стандартизація, сертифікація та методичне забезпечення”. Галузь наукової й педагогічної діяльності – інженерна та комп’ютерна графіка.

Грано Н.В._1

Грано Н.В. – з 2006 по 2013 працювала інженером в проектно-конструкторському відділі будівельної організації «Серго» м. Конотоп. Автор 16 наукових праць, із них: 8 – статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 2 статті – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 патент України на корисну модель.  У 2015 році відбувся захист кандидатської дисертації за напрямом 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби».Коло наукових інтересів – використання місцевих матеріалів та відходів промислового виробництва у будівництві, теорії твердіння мінеральних в’яжучих з урахуванням електроповерхневих властивостей і явищ.

1375084776_maslova

МАСЛОВА О.В. – викладач, автор 5 публікацій. Проводить  аналітичні дослідження щодо результатів проведення ЗНО та викладає на ліцензованих підготовчих курсах КІСумДУ. Галузь наукової й педагогічної  діяльності – математика.

1375084727_barabolikov_vm

БАРАБОЛІКОВ В.М. – викладач, автор 12 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика, програмування та інтернет-технології.

IMG_4168

КАРПЕНКО Ю.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, автор 32 публікацій. Тема наукової роботи – асимптотичне інтегрування лінійних систем диференціальних рівнянь з точками повороту. Галузь наукової  й  педагогічної  діяльності – комп’ютерні науки та програмування.

IMG_4213

ОСАДЧИЙ А.С. – викладач, автор 2 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика.

фото 4х6 Бибик М.В

БІБИК М.В. – викладач-сумісник, автор 2 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності -комп’ютерні науки та програмування. Викладає “Інформатика. Програмування та алгоритмічні мови”, “Інформаційні технології”, “Технології WEB у сучасному приладобудуванні”.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Охріменко С.В. викладач-сумісник
У 2009 році закінчив Сумський Державний Університет за спеціальністю «Інструментальне виробництво». У 2012 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Технологія машинобудування». Є співробітником лабораторії дослідження вибухів при Конотопському інституту СумДУ. Викладає “Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва”.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Приходько О.М., викладач-сумісник
У 2009 році закінчив Сумський Державний Університет за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація». У 2012 році здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Технологія машинобудування». Аспірант. Викладає дисципліну «Деталі машин».

Основні задачі  кафедри:

1.    Вирішальний фактор розвитку кафедри – забезпечення якості кадрового потенціалу! Тому, насамперед, створено умови для підготовки, наукової діяльності та захисту здобувачів наукових ступенів, отримання вчених звань.

2.    У контексті загальноуніверситетської стратегії розвитку науково-дослідної діяльності визначальними є такі її напрямки:

–     виконання наукових робіт на держбюджетній та госпдоговірній основі, в тому числі спільно з кафедрами-партнерами СумДУ;

–     здійснення пошуку нових перспективних напрямів наукових досліджень,  створення проблемних лабораторій;

–     підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, особливо за пріоритетними галузями.

3.    В рамках видавничої та інформаційної діяльності поширювати навчально-методичні матеріали в інформаційно-бібліотечній базі університету, мультимедійні та інтерактивні технології в навчальному процесі, в тому числі віртуальні лабораторні роботи та тренажери в системі дистанційного навчання Moodle 2.0.

4.    У відповідності до затверджених Положень наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених СумДУ, розвивається науковий потенціал молоді, зокрема шляхом залучення до організації конференцій, написання наукових публікацій, участі  у наукових грантах.

5.     В рамках міжнародної діяльності та академічної мобільності поширюються напрями співпраці, в тому числі за рахунок виконання грантових програм та публікацій у співавторстві із колегами із зарубіжних вузів та наукових установ.

6.    Займається активна позиція щодо позанавчальної роботи, насамперед участі у добровольчих громадських організаціях та пропаганди здорового способу життя та спорту.

Зосереджуються зусилля на профорієнтаційній роботі серед студентів технікумів та учнів, очолюються та консультуються конкурсні комісії МАН України у загальноосвітніх навчальних закладах, проводиться робота зі здібними, талановитими учнями (підготовка до участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах).

Поділитися