Кафедра суспільно-гуманітаних дисциплін КІСумДУ

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін – наймолодша в Конотопському інституті Сумського державного університету. Однак, незважаючи на це, слід відзначити, що кафедра має високий науково-педагогічний потенціал. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 5 фахівців, з яких: 3 кандидати наук, 2 старших викладачі.
Підготовка викладачів здійснюється шляхом переведення на наукові посади, надання творчих відпусток, направлення до аспірантури, а також прикріплення пошукачами до відповідних наукових шкіл.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін забезпечує загальнонаукову та гуманітарну складову підготовки студентів всіх напрямів та спеціальностей інституту. У 2011р. на кафедрі було здійснено перший набір студентів за спеціальністю «Журналістика», у 2012р. – відкрито набір на спеціальність «Реклама та зв’язки з громадськістю». Підготовка фахівців цих сучасних та затребуваних спеціальностей продиктована вимогами часу та швидким запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя.
Викладацький колектив кафедри постійно працює над підвищенням фахового рівня. Науковці виконують кандидатські дисертаційні дослідження, готують до друку навчальні посібники та науково-методичні матеріали за фаховим спрямуванням, беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, загальноуніверситетських та загальноміських заходах.

Напрями наукової роботи кафедри:

– здійснення переходу на нову методологічну базу викладання суспільно-гуманітарних дисциплін відповідно до кредитно-модульної системи освіти;
– організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів;
– розробка науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
– надання практичної та науково-методичної допомоги педагогічним кадрам інституту з проблемних питань суспільно-гуманітарної освіти;
– співробітництво з науковими установами області, України;
– надання матеріалів для упорядкування наукових часописів, збірників конференцій;
– захист дисертаційних досліджень з актуальних питань гуманітарної освіти.

Отже, на кафедрі сформовано досить висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку фахівців та забезпечувати на сучасному рівні науково-дослідницьку роботу з ряду пріоритетних напрямів суспільних і гуманітарних наук.

Викладацький склад кафедри:

Леміш Наталія Олександрівна – зав. кафедрою, доцент, кандидат історичних наук.

Кафедра суспільно-гуманітаних дисциплін КІСумДУ

 

Леміш Н.О.

Навчалася на історико-філологічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя, де отримала вищу освіту за спеціальністю “Учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури”. Другу вищу освіту здобула в Державній академії керівних кадрів культури та мистецтв у м. Києві, де отримала ступінь магістра за спеціальністю “Документознавець, менеджер інформаційно-аналітичних структур, викладач спеціальних дисциплін”.
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802 – 1856 рр.)”.
Активно займається науковою діяльністю, постійно друкується у фахових періодичних виданнях, співавтор навчальних посібників «Загальне документознавство» (три видання), «Історія діловодства», рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів. Автор понад 30 однооосібних наукових праць, присвячених проблемам розвитку документознавства та історії України.
Загальний стаж педагогічної роботи – 12 років.

Барбара Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, в. о. декана факультету денної форми навчання.

Кафедра суспільно-гуманітаних дисциплін КІСумДУ

 

Барбара Н.В.

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, аспірантуру Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мовні засоби вираження української ментальності в сучасній російській пресі». Активно займається науковою діяльністю, постійно друкується у фахових періодичних виданнях. Апробація наукових досліджень викладача здійснювалась на фахових міжнародних та Всеукраїнських конференціях (2006 – 2012 рр.). Автор 17 одноосібних наукових праць. Здійснює наукове керівництво студентами.
До сфери наукових інтересів належать мовні засоби впливу на читача в текстах сучасної преси. Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років.

Лозовицький Олександр Станіславович – кандидат політологічних наук.

Кафедра суспільно-гуманітаних дисциплін КІСумДУ

 

Лозовицький О.С.

Закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, історичний факультет, у 2001 р. – аспірантуру Інституту Світової Економіки і Міжнародних Відносин Національної Академії Наук України за спеціальністю – 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.
Результатом науково-педагогічної діяльності є перемоги студентів з предметних олімпіад з “Історії України” (Сумська обл.) та Всеукраїнської олімпіади з дисципліни “Політологія”.
Організатор та учасник Першого Всеукраїнського Конгресу молодих політологів, політтехнологів та політиків України (м. Київ, 13 вересня 2007 р.).
Співорганізатор та учасник Конгресу політологів України (м. Київ, 14 вересня 2007 р.).
Загальний стаж педагогічної роботи – 18 років.

 

Кузьмін Дмитро Володимирович – кандидат юридичних наук.

222

 

Кузьмін Д.В.

В 2001 році закінчив Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет.
В 2007 році Закінчив Київський Національний аграрний університет, юридичний факультет.
З 2011 р. по 2013 р. був пошукачем Харківського Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.07 – “Адміністративне право та процес, фінансове право та інформаційне право”.

У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адміністративно-провове забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом”.

Активно займається науковою діяльністю, постійно друкується у фахових періодичних виданнях. Автор 7  наукових статей, присвячених проблемам забезпечення безпеки пасажирських перевезень в автомобільному транспорті.
Загальний стаж педагогічної роботи – 6 років.

 

 

Зуєнко Тетяна Миколаївна – старший викладач.

Кафедра суспільно-гуманітаних дисциплін КІСумДУ


Зуєнко Т.М.

У 1998р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю «Викладач англійської та німецької мови та літератури». Є пошукачем при кафедрі германської філології СумДУ і працює над дисертацією на тему: «Статус цитування в семантичних лакунах».
Активно займається науковою діяльністю, постійно друкується у фахових періодичних виданнях Запорізького національного університету, Горлівського педагогічного університету іноземних мов, Бердянського філологічного університету.
Веде наукову роботу зі студентами, бере участь у міжвузівських та внутрішніх науково-практичних конференціях та семінарах, щорічному конкурсі наукових студентських робіт. Організовує і проводить внутрішні олімпіади з дисципліни «Англійська мова».
Загальний стаж педагогічної роботи – 13 років.

Поділитися