Аспірантура на кафедрі ЕПІА

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації  для кафедр інституту, в тому числі кафедри електронних приладів і автоматики, здійснюється через аспірантуру  факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університетуза науковими спеціальностями:

 • 104 Фізика та астрономія;
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали;
 • 113 Прикладна математика;
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Аспіранти після закінчення аспірантури та захисту дисертаційної роботи будуть отримувати науковий ступень доктора філософії.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ здійснюється за науковими спеціальностями 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем; 01.04.07 – фізика твердого тіла та 105 – прикладна фізика та наноматеріали.

За  останні п’ять  років  на кафедрі захищені  7 дисертаційних робіт з фізико-математичних наук,а самедокторська дисертація:

 • Однодворець Лариса Валентинівна – Електрофізичні і магніторезистивні властивості багатошарових та гетерогенних плівових матеріалів сенсорної техніки, 2015 р. (науковий консультант – д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю.)

та  6 кандидатських дисертації:

 • Шабельник Юрій Михайлович – Фізичні властивості плівкових гранульованих сплавів на основі магнітних і благородних металів, 2015 р. (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю.);
 • Кондрахова Дар’я Миколаївна – Взаємний зв’язок властивостей і структуриплівкових   чутливих елементів сенсорів магнітного поля,  2015 р. (наукові керівники: д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю.; професор Герд Шенхензе (Університет ім.Й.Гутенберга, м.Майнц, Німеччина);
 • Воробйов Сергій Ігорович – Вплив процесів фазоутворення на магнітні і магніторезистивні властивості приладових структур на основі Fe(Co) та Gd, 2015 р. (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Чорноус А.М.);
 • Макуха Зінаїда Миколаївна – Магнітодеформаційний ефект у плівкових матеріалах на основі феромагнітних і немагнітних металів, 2016 р. (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю.);
 • Литвиненко Ярина Миколаївна – Фізичні процеси в приладових структурах з перпендикулярною магнітною анізотропією, 2016 р. (наукові керівники: к.ф.-м.н. Бібик В.В., докт. філ. Томас Хаует (Університет м.Нансі, Франція);
 • Костюк Дмитро Миколайович – Фізичні властивості магнітних наночастинок у провідній матриці, 2017 р. (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко С.І.).

Хід виконання наукової тематики та дисертаційних робіт регулярно заслуховується та обговорюється на засіданнях кафедри, спільних засіданнях кафедр інституту і університету, вченої ради факультету електроніки та інформаційних технологій та наукової ради університету.

Керівниками дисертаційних досліджень аспірантів СумДУ  є також штатні співробітники кафедри електронних приладів і автоматики Конотопського інституту СумДУ.

Станом на 01.01.2018 року у аспірантурах за  освітньо-науковими програмами фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів та прикладна фізика та наноматеріалинавчаються 4 аспіранти інституту, які приймають участь у програмах академічної мобільності.

Три аспіранти закінчили навчання у 2016-2017 роках за спеціальностями 01.04.07- фізика твердого тіла та 01.04.01- фізика приладів, елементів і систем і один захистив дисертацію (01.04.01- фізика приладів, елементів і систем) за подвійним керівництвом, наукові керівники Бібик В.В. та Томас Хаует (Університет Лотарингії).