Центр комп’ютерних технологій

Центр комп’ютерних технологiй є структурним пiдроздiлом Конотопського інституту СумДУ.
Центр комп’ютерних технологiй очолює начальник Центру комп’ютерних технологiй – Забуга Ігор Володимирович (zab@ki.sumdu.edu.ua, zabuga_igor@konotop.org).

Центр комп’ютерних технологiй визначає полiтику комп’ютеризацiї всiх напрямiв дiяльностi інституту, формує і підтримує iнформацiйну комп’ютерну структуру.

ЦКТ складається з пiдроздiлів:

групи комп’ютерного забезпечення;
лабораторії мереж та комунікацій;
лабораторії Інтернет- технологій.

Центр комп'ютерних технологій

Напрямки можливої співпраці: Для організацій та установ:

Розробка систем автоматизації робочого процесу, документообігу, контролю інформаційних ресурсів установ.
Розробка та підтримка web-сайту установи.
Адміністрування локальної мережі установи, забезпечення її інформаційної безпеки, оптимізації трафіку.
Консультації, щодо розробки та впровадження сучасних інформаційно-технологічних рішень направлених на оптимізацію керуванням інформаційними ресурсами організацій.

Група комп’ютерного та програмного забезпечення

Підрозділ централiзовано здiйснює контроль закупiвель, контроль використання, обслуговування комп’ютерного забезпечення – апаратного та програмного забезпечення загального призначення, – наявного в КІ СумДУ та розробку нових програмних продуктів.
Підрозділ пiдпорядковується начальнику Центру комп’ютерних технологiй.

Задачi підрозділу:

Контроль закупівель – вивчення потреб пiдроздiлiв, кон’юнктури ринку, виписування рахункiв на придбання; участь в роботі тендерного комітету з придбання комп’ютерного забезпечення.
Складання актiв зборки, встановлення, технiчного стану, демонтажу, утилiзацiї.
Контроль використання – визначення рацiональностi використання комп’ютерної технiки в пiдроздiлах КІ СумДУ та її перерозподiл.
Обслуговування – складання комп’ютеризованих робочих мiсць – з нових комплектуючих або з вилучених при модернiзацiях, ремонтах, списаннi; встановлення комп’ютеризованих робочих мiсць. Ремонт, модернiзацiя; встановлення програмного забезпечення загального призначення – системного та прикладного; усунення програмно-апаратних невiдповiдностей.
Забезпечення конференцiй, семiнарiв, виставок та презентацiй, що вiдбуваються на базi СумДУ комп’ютерним забезпеченням у взаємодiї з лабораторiєю мережевих технологiй.
Інформацiйне та програмно-технiчне супроводження освiтнiх послуг СумДУ, що надаються у формi дистанцiйного навчання;
Розробка нових методiв навчання з використання комп’ютерних засобiв;
Залучення студентiв до науково-практичних робот в областi iнформатизацiї навчального процесу;

Працівники:
Технік з обчислювальної техніки: Білинський В.
Лаборанти: Бойченко О., Гриценко С.

Лабораторія Інтернет- технологій

забезпечує виконання завдань стосовно побудови, підтримки та розвитку системи web/wap сайтів інституту, розробляє, впроваджує та супроводжує програмне та інформаційне забезпечення для автоматизованої системи управління контентом, автоматизованої системи дистанційного навчання, та інших автоматизованих систем, що базуються на Інтернет- технологіях;
забезпечує захист інформації, організацію внутрішніх інститутських інформаційних проектів та взаємодію з іншими науковими закладами для забезпечення зовнішніх інформаційних проектів;
проводить навчально-консультаційну роботу в галузі Інтернет- технологій;

Завідувач лабораторією: Бібик М.В.

Лабораторія мережевих технологій

здійснює роботи по проектуванню комп’ютерної мережі, телефонних магістралей, магістралей кабельного телебачення в КІ СумДУ;
аналізує забезпечення інституту сучасним технічним обладнанням для підтримки та розвитку телефонного зв’язку та підготовка відповідної документації щодо закупівлі необхідного обладнання;
організація виконання ремонту і обслуговування мережевого обладнання, обладнання телефонного зв’язку. Проведення робіт з обслуговування автоматичних телефонних станцій та «міні» – АТС, з прокладки, модернізації ліній комп’ютерних мереж, ліній зв’язку та магістралей кабельного телебачення;
аналізує забезпечення інституту системами відео-спостереження, їх модернізацію та налагодження.

Завідувач лабораторією: Шалопутов В.Д.

%d bloggers like this: