ЦЗДФН – Наші засади

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 442 від 08.06.2001р. у структурі Сумського державного університету створено Конотопський інститут Сумського державного університету як відокремлений структурний підрозділ з організацією навчання на його базі за денною та заочною формами.
Центр заочної та дистанційної форми навчання КІ СумДУ організовує підготовку фахівців за заочною та дистанційною формами навчання безпосередньо у м. Конотоп. В центрі навчається більше 1000 студентів за 6 спеціальностями. Навчальний процес забезпечують в основному викладачі Конотопського інституту СумДУ, а на старших курсах та при підготовці спеціалістів – провідні викладачі Сумського державного університету. Сьогодні в інституті працюють: 14 кандидатів наук, 5 доцентів, 2 старших наукових співробітники, 8 викладачів інституту навчаються в аспірантурах різних вузів.
За час існування Центру випущено понад 3000 висококваліфікованих фахівців, які працюють у різних галузях, обіймають провідні посади на підприємствах і в установах.
Студенти заочної форми, які навчаються в ЦЗДФН КІ СумДУ, повністю забезпечені необхідною матеріальною базою (аудиторіями, кабінетами, лабораторіями), навчально-методичними матеріалами, в тому числі на електронних носіях.
Постійно поповнюється матеріально-технічна база інституту. Не дивлячись на порівняно молодий вік інституту вже обладнані учбові аудиторії, дослідницькі лабораторії, комп’ютерні класи.

Заочна освіта – поєднання аудиторних занять протягом певного періоду в університеті з самостійною роботою вдома; навчальний рік поділений на два семестри. На початку кожного семестру проводиться настановна сесія, на якій прослуховуються лекції, виконуються лабораторні роботи, отримуються контрольні завдання і необхідна навчально-методична література. Протягом навчального семестру, згідно з розкладом, проводяться консультації студентів викладачами кафедр в кінці семестру екзаменаційна сесія.

Дистанційна освіта є особливою формою заочного навчання, коли дисципліни вивчають за допомогою комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, інформаційної мережі Іnternet та особистого складання в університеті заліків, іспитів і проходження iнших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом. Навчатись за цією формою можна знаходячись в будь-якій точці світу.

Навчання за скороченими навчальними планами
є реалізацією ступеневої освіти. Випускники технікумів, коледжів та училищ, які отримали дипломи освітнього рівня «молодший спеціаліст» мають можливість вступати на навчання на старші курси.

%d bloggers like this: