Факультет денної форми навчання

Характерною ознакою сучасності є необхідність у фахівцях високого рівня кваліфікації, здатних швидко реагувати на зміни в суспільному житті, адаптуватись до потреб ринку та виробництва.

Саме вміння відповідати вимогам сучасності та випереджати час вирізняє Сумський державний університет з-поміж інших ВНЗ: оперативно вносяться зміни до навчальних планів, розширюється коло предметів, обраних самими студентами, відкриваються нові сучасні спеціальності та організовуються підрозділи з метою поліпшення якості надання освітніх послуг. За час свого існування Конотопський інститут СумДУ пройшов шлях від вузу-початківця до вищого навчального закладу зі своїм стилем діяльності, позитивним іміджем випускників на ринку праці.

У 2005 році в інституті було створено факультети денної та заочної форм навчання.

Контактна iнформацiя деканату факультету денної форми навчання

41600 м. Конотоп, проспект Миру, 26 , Конотопський інститут Сумського державного унiверситету,  ІІ корпус,  ІV поверх, (кiмнати 400, 401, 403);
телефон: (05447) 2-50-95 (додаткові 109, 110);
e-mail: barbaranatali7@gmail.com

Факультет денної форми навчання в КІ СумДУ з 2010 року очолює кандидат філологічних наук, доцент Барбара Наталія Вікторівна.

Факультет денної форми навчання

Декан факультету денної форми навчання КІ СумДУ – кандидат філологічних наук, доцент Барбара Наталія Вікторівна (каб. 401, тел. 2-50-95 (дод. 109), моб. 098-233-99-38).

vesperis

Заступник декана з навчально-методичної роботи  – кандидат економічних наук, доцент Весперіс Світлана Зієдонисівна (каб. 412, тел. 2-50-95), моб. 098-439-20-39,  e-mail: svkonotop2015@ukr.net

Фото0352_cr

Заступник декана з наукової роботи – кандидат фізико-математичних наук Іващенко Максим Миколайович (каб. 257, тел. 098-430-20-03).

Роботу деканату факультету денної форми навчання забезпечують:

DSC_0022

  • фахівець Листопад Світлана Вікторівна (каб. 400, тел. 2-50-95, дод. 110)

DSC_0017(1)

  • фахівець Циганкова Любов Анатоліївна (каб. 403, тел. 2-50-95, дод. 110)

DSC_0032

  • Левченко Катерина Сергіївна

clip_image001

  • Решетняк Ярослав В᾽ячеславович

За факультетом закріплені 4 кафедри:

    • Електронних приладів і автоматики (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Гричановська Тетяна Михайлівна)

Факультет денної форми навчання

Фундаментальних і загальнонаукових дисциплін (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Бурик Іван Петрович)

Факультет денної форми навчання

Економіки та управління (завідувач – кандидат економічних наук, доцент Власенко Дмитро Олександрович)

Факультет денної форми навчання
Суспільно-гуманітарних дисциплін (завідувач – кандидат історичних наук, доцент Леміш Наталія Олександрівна)
Факультет денної форми навчання

Юнаки ІІ та ІІІ курсів факультету денної форми навчання мають можливість одночасно навчатись на військовій кафедрі й, закінчивши її, отримати офіцерське звання.

a071cc48-b279-4dfe-8385-b35357588de0 884c13c9-92cf-496f-bb5e-f93087bb3f57 8125bbd9-196e-4062-82b6-e3b2634f35f4

Сьогодні студенти КІ СумДУ мають можливість навчатись на факультеті денної форми за такими напрямами підготовки:

   030508 Фінанси і кредит

   030504 Економіка підприємства

   030601 Менеджмент

   040302  Інформатика

   050502  Інженерна механіка

   050503 Машинобудування

   050802 Електронні пристрої та системи

Спеціальності:

Економіка підприємства — підготовка фахівців у галузі планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Випускники працюють в комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах, та планово-фінансових підрозділах промислових підприємств.

Менеджмент організацій – це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними), управління виробництвом, планування та організацію діяльності, управління персоналом, управління маркетинговою діяльністю, управління розробками та науковими дослідженнями, антикризове управління, управління інвестиціями, управління запасами, управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Фінанси – це самостійний вид професійної діяльності направленої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності на основі застосування ринкових принципів.

Електронні прилади і пристрої – це підготовка інженерів електронної техніки і магістрів для роботи на промислових підприємствах, всіх сферах бізнесу та в науково-дослідних установах, робота яких пов`язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками нано- і оптоелектроніки, сенсорної техніки, використанням методів аналізу твердих тіл – електронно-мікроскопічних, мас-спектрометричних та інших.

Електронні системи – підготовка фахівців електронної техніки та магістрів з електронних систем, що спеціалізуються у сфері розробки, експлуатації та ремонту електронних інформаційно-керуючих та інформаційно-вимірювальних систем і систем зв`язку на базі аналогової і цифрової техніки, особливе місце серед яких займає комп`ютерна техніка.

Системи управління і автоматики – підготовка інженерів-системотехніків та інженерів-електриків з обслуговування, експлуатації і ремонту вузлів автоматики, комп`ютеризованих засобів управління технологічним устаткуванням для роботи на підприємствах машинобудування, харчової промисловості, транспорту, зв`язку та багатьох інших.

Інформатика. Підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій, для розв’язання питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації, розробка WEB-сайтів, Internet-програм, систем Е-комерції та формування електронних баз даних. Випускники працюють програмістами, системними адміністраторами мереж, Internet-адміністраторами, WЕВ-дизайнерами.

Прикладне матеріалознавство. Підготовка інженерів-технологів для: виконання виробничої, організаційно-управлінської та дослідницької діяльності в галузі розроблення, одержання та термічної обробки матеріалів деталей машин для роботи на підприємствах машинобудівного комплексу та в наукових лабораторіях; створення об’ємного і поверхневого термозміцнення, легування і наплавлення спрацьованих і відновлених деталей; застосування технологічних процесів зварювання і наплавлення з відновлення деталей машин; використання сучасних комп’ютерних технологій під час розроблення процесів термозміцнення.

Технологія машинобудування. Підготовка сучасних машинобудівників: спеціалістів і магістрів, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера-технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності, викладачів вищих навчальних закладів. Випускники володіють знаннями з технології машинобудування механоскладального виробництва, економіки, іноземних мов, уміють ефективно застосовувати сучасні комп’ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.

Металорізальні верстати та системи (профілізації: комп’ютерне моделювання, конструювання та дизайн). Підготовка спеціалістів та магістрів для роботи в проектно-конструкторських організаціях, на підприємствах та в установах і здатних ефективно експлуатувати комп’ютерну техніку з використанням віртуальних комп’ютерних технологій.

Холодильні машини та установки – підготовка спеціалістів і магістрів для роботи в конструкторських та проектних організаціях, у науково-дослідних закладах та академічних інститутах, на промислових підприємствах, в установах та організаціях у складі відділів та служб, робота яких пов’язана з науковими дослідженнями, розробленням, виробництвом, експлуатацією холодильної, кріогенної техніки, різноманітних технологій використання штучного холоду, теплових установок і мереж, енергозберігаючих технологій.

Для отримання дипломів спеціаліста та магістра студенти мають можливість продовжити навчання в Сумському державному університеті.

Розроблені інтегровані навчальні плани, що дозволяє випускникам технікумів вступати одразу на ІІ або ІІІ курс інституту на факультет денної форми навчання, залежно від обраної спеціальності. Прийом здійснюється на умовах бюджетного фінансування й на контрактній основі.

Важливими напрямом діяльності є цільова підготовка фахівців на замовлення підприємств. Упродовж усього терміну навчання студенти, які мають цільовий договір, проходять поглиблену підготовку за напрямами, визначеними замовником.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладачами (кандидати наук, доценти, викладачі вищої категорії), багато з яких є авторами сучасних наукових розробок, мають досвід роботи на виробництві. Підвищення кваліфікації здійснюється через навчання в аспірантурах, магістратурах, провідних ВНЗ Києва, Сум, Запоріжжя, Харкова; участь у наукових конференціях, семінарах.

Вивчається близько 190 навчальних дисциплін, у тому числі за вибором. Діють наскрізні програми комп’ютерної, економічної підготовки; забезпечуються сучасні умови для належного оволодіння студентами іноземними мовами. Студенти й викладачі мають можливість отримувати різноманітну інформацію з мережі Internet.

До послуг студентів факультету денної форми навчання КІ СумДУ – 3 комп’ютерні класи, облаштовані навчальні аудиторії, бібліотека, укомплектована найновішою літературою (біля 100 тисяч примірників), затишна читальна зала, науково-дослідні та проблемні лаборвторіїь лабораторії.

В інституті запроваджено модульно-рейтингове оцінювання, проводяться атестації з усіх дисциплін. Із кожною групою студентів денної форми навчання працює куратор, який здійснює виховну роботу, підтримує зв’язок із батьками, контролює навчання. Зазначені форми роботи дозволяють забезпечити якість освітнього процесу, гарантувати високу кваліфікацію фахівців та комфортні умови навчання для студентів.

         Науково-дослідницька діяльність студентів вищих навчальних закладів України є однім із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Для науково-дослідницької діяльності КІ СумДУ властива єдність цілей і напрямків навчальної, наукової й виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів денної форми навчання, що реалізуються в навчальному процесі та в позааудиторний час.

У стінах Конотопського інституту викладацький колектив активно прагне залучити до науково-дослідницької роботи талановиту молодь факультету денної форми навчання. Студенти виконують лабораторні, практичні, контрольні, курсові роботи, що містять елементи проблемного пошуку; типові завдання дослідницького характеру в період виробничої практики; здійснюється реферування наукової літератури в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

Поза навчальним процесом науково-дослідницька діяльність передбачає участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих лабораторій. Так, студенти ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» працюють над опануванням властивостей тонких металевих плівок. Ця інтелектуальна праця допомагає студентам набути знань, умінь і навичок.

У навчальному процесі викладачами кафедри застосовуються передові методи викладання (використання мультимедійних засобів, інтерактивні засоби та прийоми тощо), що дозволяє проводити його на високому професійному рівні. Використання інноваційних технологій допомагає виконувати  суспільний запит – виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити й генерувати ідеї, ухвалювати сміливі, нестандартні рішення. Взаємозв’язок, взаємовплив різних дисциплін у процесі фахової підготовки сприяють формуванню якісно нового інтегрального освітнього простору.

 

 

Поділитися