Денна форма навчання

Характерною ознакою сучасності є необхідність у фахівцях високого рівня кваліфікації, здатних швидко реагувати на зміни в суспільному житті, адаптуватись до потреб ринку та виробництва.

Саме вміння відповідати вимогам сучасності та випереджати час вирізняє Сумський державний університет з-поміж інших ВНЗ: оперативно вносяться зміни до навчальних планів, розширюється коло предметів, обраних самими студентами, відкриваються нові сучасні спеціальності та організовуються підрозділи з метою поліпшення якості надання освітніх послуг. За час свого існування Конотопський інститут СумДУ пройшов шлях від вузу-початківця до вищого навчального закладу зі своїм стилем діяльності, позитивним іміджем випускників на ринку праці.

Контактна iнформацiя деканату денної форми навчання

41600 м. Конотоп, проспект Миру, 26 , Конотопський інститут Сумського державного унiверситету,  ІІ корпус,  ІV поверх, (кiмнати 400, 401, 403);
телефон: (05447) 2-50-95 (додаткові 109, 110);
e-mail: barbaranatali7@gmail.com

Денною формою навчання в КІ СумДУ з 2010 року опікуються заступники директора:

Факультет денної форми навчання

Заступник директора з навчально-виховної роботи денної форми навчання КІ СумДУ – кандидат філологічних наук, доцент Барбара Наталія Вікторівна (каб. 401, тел. 2-50-95 (дод. 109), моб. 098-233-99-38).

vesperis

Заступник директора з навчально-методичної роботи  – кандидат економічних наук, доцент Весперіс Світлана Зієдонисівна (каб. 412, тел. 2-50-95), моб. 098-439-20-39,  e-mail: svkonotop2015@ukr.net

Фото0352_cr

Заступник директора з наукової роботи – кандидат фізико-математичних наук Іващенко Максим Миколайович (каб. 257, тел. 098-430-20-03).

Роботу деканату факультету денної форми навчання забезпечують фахівці деканату.

 

Денну форму навчання забезпечують 3 кафедри:

Електронних приладів і автоматики (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Гричановська Тетяна Михайлівна)

Факультет денної форми навчання

Фундаментальних і загальнонаукових дисциплін (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Бурик Іван Петрович)

Факультет денної форми навчання

Економіки та управління (завідувач – кандидат економічних наук, доцент Власенко Дмитро Олександрович)

Факультет денної форми навчання

Юнаки ІІ та ІІІ курсів факультету денної форми навчання мають можливість одночасно навчатись на військовій кафедрі й, закінчивши її, отримати офіцерське звання.

a071cc48-b279-4dfe-8385-b35357588de0 884c13c9-92cf-496f-bb5e-f93087bb3f57 8125bbd9-196e-4062-82b6-e3b2634f35f4

Сьогодні студенти КІ СумДУ мають можливість навчатися за денною формою за такими спеціальностями:

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  073  Менеджмент 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  131 Прикладна механіка (Технології машинобудування)

  171 Електроніка (Електронні інформаційні технології) 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підготовка фахівців у галузі планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Випускники працюють у комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах, планово-фінансових підрозділах промислових підприємств.

Менеджмент  це самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними), управління виробництвом, планування та організацію діяльності, управління персоналом, управління маркетинговою діяльністю, управління розробками та науковими дослідженнями, антикризове управління, управління інвестиціями, управління запасами, управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Фінанси, банківська справа та страхування  – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності на основі застосування ринкових принципів.

Електроніка (Електронні інформаційні технології) – це підготовка інженерів електронної техніки для роботи на промислових підприємствах, у всіх сферах бізнесу та в науково-дослідних установах, робота яких пов`язана із розробкою, програмуванням і застосуванням комп’ютерно-інформаційних систем, сучасними напрямками нано- і оптоелектроніки, сенсорної техніки, використанням методів аналізу твердих тіл – електронно-мікроскопічних, мас-спектрометричних та інших.

Прикладна механіка (Технології машинобудування). Підготовка сучасних машинобудівників, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера-технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності. Випускники мають знання технологіймашинобудування механоскладального виробництва, з економіки, іноземних мов, уміють ефективно застосовувати сучасні комп’ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.

Для отримання диплома магістра студенти мають можливість продовжити навчання в Сумському державному університеті.

Розроблені інтегровані навчальні плани, що дозволяє випускникам технікумів вступати одразу на ІІ або ІІІ курс інституту, залежно від обраної спеціальності. Прийом здійснюється на умовах бюджетного фінансування й на контрактній основі.

Важливими напрямом діяльності є цільова підготовка фахівців на замовлення підприємств. Упродовж усього терміну навчання студенти, які мають цільовий договір, проходять поглиблену підготовку за напрямами, визначеними замовником.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладачами (кандидати наук, доценти, викладачі вищої категорії), багато з яких є авторами сучасних наукових розробок, мають досвід роботи на виробництві. Підвищення кваліфікації здійснюється через навчання в аспірантурах, магістратурах, стажування в провідних ВНЗ Сум, Києва, Харкова; участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах.

Вивчається близько 190 навчальних дисциплін, у тому числі за вибором. Діють наскрізні програми комп’ютерної, економічної підготовки; забезпечуються сучасні умови для належного оволодіння студентами іноземними мовами. До послуг студентів денної форми навчання КІ СумДУ – 3 комп’ютерні класи, облаштовані навчальні аудиторії, бібліотека, укомплектована найновішою літературою (біля 100 тисяч примірників), затишна читальна зала, науково-дослідні та проблемні лаборвторіїь лабораторії.

Із кожною групою студентів денної форми навчання працює куратор, який здійснює виховну роботу, підтримує зв’язок із батьками, контролює навчання. Зазначені форми роботи дозволяють забезпечити якість освітнього процесу, гарантувати високу кваліфікацію фахівців та комфортні умови навчання для студентів.

         Науково-дослідницька діяльність студентів вищих навчальних закладів України є однім із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. Для науково-дослідницької діяльності КІ СумДУ властива єдність цілей і напрямків навчальної, наукової й виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів денної форми навчання, що реалізуються в навчальному процесі та в позааудиторний час.

У стінах Конотопського інституту викладацький колектив активно прагне залучити до науково-дослідницької роботи талановиту молодь денної форми навчання. Студенти виконують лабораторні, практичні, курсові роботи, що містять елементи проблемного пошуку; типові завдання дослідницького характеру в період виробничої практики.

Поза навчальним процесом науково-дослідницька діяльність передбачає участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих лабораторій. У навчальному процесі викладачами кафедр застосовуються передові методи викладання (використання мультимедійних засобів, інтерактивні засоби та прийоми тощо), що дозволяє проводити його на високому професійному рівні. Використання інноваційних технологій допомагає виконувати  суспільний запит – виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити й генерувати ідеї, ухвалювати сміливі, нестандартні рішення. Взаємозв’язок, взаємовплив різних дисциплін у процесі фахової підготовки сприяють формуванню якісно нового інтегрального освітнього простору.

 

 

%d bloggers like this: