Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплінКафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін КІСумДУ була створена згідно наказу Сумського державного університету № 163-1 від 19 квітня 2005 року. Випускова кафедра за спеціальністю 131. “Прикладна механіка” (освітній рівень бакалавр).

На кафедрі здійснюється підготовка сучасних машинобудівників, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера – технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності, викладачів вищих навчальних закладів. Випускники володіють знаннями з технології машинобудування механоскладального виробництва, економіки, іноземних мов, вміють ефективно застосовувати сучасні комп’ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.
Інженер-механік цієї спеціальності набуває вміння:
– розробляти й проектувати, у т.ч. з використанням ЕОМ технологічні процеси в машинобудуванні, виконувати проектування заготовок, структури маршрутних технологічних процесів, змісту технологічних операцій;
– проектувати автоматизоване виробництво, а саме технологічні процеси для гнучких автоматизованих виробництв та верстатів з ЧПК, з розробкою управляючих програм для обладнання з ЧПК автоматизованими засобами з використанням ЕОМ;
– розробляти і проектувати пристрої та металорізальні інструменти з застосуванням автоматизованих засобів проектування, виконувати модернізацію та проектування спеціального металорізального обладнання та нестандартних технологічних засобів;
– впроваджувати технологічні процеси у виробництво, з проектуванням та монтажем дільниці цеху, та визначенням економічних показників роботи дільниці.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Основна діяльність кафедри ФЗНД присвячена забезпеченню високого рівня знань та вмінь у майбутніх інженерів-механіків  для роботи на підприємствах машинобудівного комплексу, конструкторських бюро, наукових лабораторіях, приватних підприємствах тощо. З огляду на це, окрім викладання фундаментальних дисциплін (вища математика, фізика, хімія та ін.), особлива увага приділяється студентський науково-дослідній роботі, участі в наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та ін. Спільно з викладачами кафедри ФЗНД студенти займаються комп’ютерним моделюванням вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики (із застосуванням cучасних CAD-CAM-CAE систем); вивченням процесів, що протікають в теплових двигунах та енергетичних установках,  оцінкою якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства, експериментальним дослідженням електрофізичних властивостей металоплівкових матеріалів (навчаються працювати з вакуумними установками, електронними мікроскопами), тощо. На кафедрі працює студентський науковий гурток “Механік”, розроблено власну конструкцію 3D принтера та реалізовуються роботи з 3D друку.. Наукові здобутки студентів представлені у фінальних частинах Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямками: “Приладобудування”, “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”; “Двигуни та енергетичні установки”; “Електричні машини та апарати”. Слід відмітити, що виконані на кафедрі у 2013-2017 рр. студентські наукові роботи відзначені призовими місцями у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузях  “Цивільна оборона та пожежна безпека” та  “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення”.  Також співробітники кафедри вважають своїм приємним обов’язком проводити роботу по організації студентського дозвілля, приймати участь в творчому та спортивному житті навчального закладу.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Основні задачі  кафедри:

1.    Вирішальний фактор розвитку кафедри – забезпечення якості кадрового потенціалу! Тому, насамперед, створено умови для підготовки, наукової діяльності та захисту здобувачів наукових ступенів, отримання вчених звань.

2.    У контексті загальноуніверситетської стратегії розвитку науково-дослідної діяльності визначальними є такі її напрямки:

–     виконання наукових робіт на держбюджетній та госпдоговірній основі, в тому числі спільно з кафедрами-партнерами СумДУ;

–     здійснення пошуку нових перспективних напрямів наукових досліджень,  створення проблемних лабораторій;

–     підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, особливо за пріоритетними галузями.

3.    В рамках видавничої та інформаційної діяльності поширювати навчально-методичні матеріали в інформаційно-бібліотечній базі університету, мультимедійні та інтерактивні технології в навчальному процесі, в тому числі віртуальні лабораторні роботи та тренажери в системі дистанційного навчання Moodle 2.0.

4.    У відповідності до затверджених Положень наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених СумДУ, розвивається науковий потенціал молоді, зокрема шляхом залучення до організації конференцій, написання наукових публікацій, участі  у наукових грантах.

5.     В рамках міжнародної діяльності та академічної мобільності поширюються напрями співпраці, в тому числі за рахунок виконання грантових програм та публікацій у співавторстві із колегами із зарубіжних вузів та наукових установ.

6.    Займається активна позиція щодо позанавчальної роботи, насамперед участі у добровольчих громадських організаціях та пропаганди здорового способу життя та спорту.

Зосереджуються зусилля на профорієнтаційній роботі серед студентів технікумів та учнів, очолюються та консультуються конкурсні комісії МАН України у загальноосвітніх навчальних закладах, проводиться робота зі здібними, талановитими учнями (підготовка до участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах).

 

Поділитися