Кафедра математики і інформатики

Кафедра математики та інформатики створена в момент заснування інституту в 2001 році.
Першим завідувачем кафедри був Ігнатенко Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, який очолював кафедру до жовтня 2012 року.
Із грудня 2012 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, академік Академії енергетики України – Матвієнко Микола Павлович.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

Кафедра математики і інформатики

МАТВІЄНКО М.П. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, академік Академії енергетики України. Автор 86 наукових і методичних праць, у тому числі шість навчальних посібників із грифом МОН, 47 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Галузь наукової й педагогічної діяльності – інформатика та обчислювальна техніка.

Кафедра математики і інформатики

ОСАДЧИЙ С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, керівник центру заочної та дистанційної форм навчання, автор 14 публікацій. Галузь наукової й педагогічної діяльності – педагогіка та комп’ютерні науки.

Кафедра математики і інформатики

ВАСИЛЬЄВ В.І. – кандидат технічних наук, викладач, автор 28 публікацій, має 5 авторських свідоцтв на винаходи. Галузь науково-педагогічної діяльністі – моделювання та системи управління.

КАРПЕНКО Ю.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, автор 32 публікацій. Галузь наукової й педагогічної діяльності – комп’ютерні науки та програмування.

Кафедра математики і інформатики

МАСЛОВА О.В. – викладач, автор 5 публікацій. Галузь наукової й педагогічної діяльності – математика.

Кафедра математики і інформатики

ШОЛОПУТОВ В.Д. – завідувач лабораторії інформатики та комп’ютерної техніки, автор 10 публікацій. Галузь наукової й педагогічної діяльності – комп’ютери та комп’ютерні мережі. Має радіоаматорську мережу (UR5ABD).

Кафедра математики і інформатики

ДРОФА В.О. – викладач, автор 2 публікацій, аспірант СумДУ. Галузь наукової й педагогічної діяльності – інформатика.

Кафедра математики і інформатики

ДОРОГА С.П. – старший викладач, автор 3 публікацій. Галузь наукової й педагогічної діяльності – математика, методика викладання, статистика.

ОСАДЧИЙ А.С. – викладач, автор 2 публікацій, аспірант СумДУ. Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика.

Кафедра математики і інформатики

БАРАБОЛІКОВ В.М. – викладач, автор 12 публікацій. Галузь наукової і педагогічної діяльності – інформатика, програмування та інтернет-технології.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КАФЕДРИ

1. Забезпечення навчального процесу з математичних, комп’ютерних, інформаційно-алгоритмічних, системно-інтелектуальних, системно-інтегрованих дисциплін, дисциплін із різних видів програмування та захисту інформації за напрямками підготовки:
040302 – Інформатика;
050802 – Електронні прилади та системи;
050502 – Інженерна механіка;
030504 – Економіка підприємства.
2. Методичне та наукове забезпечення зазначених дисциплін за відповідними напрямками підготовки спеціалістів.
3. Науково-методичне поліпшення якості підготовки спеціалістів (створення електронних підручників, віртуальних лабораторних робіт, електронної бібліотеки).
4. Науково-методичне забезпечення при підготовці аспірантів.
5. Забезпечення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт із розробки інформаційних, інтелектуальних та інтегрованих систем управління технологічними процесами на виробництві.
6. Застосування математичних методів, методів моделювання при побудові систем управління для різних галузей промисловості.
7. Науково-методичне забезпечення підготовки студентів до участі в наукових студентських конференціях, олімпіадах та міжнародних конкурсах.


НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ

Кафедра математики та інформатики підтримує зв’язки з такими установами:
– кафедрою комп’ютерних наук Сумського державного університету – у частині написання нормативно-методичних матеріалів та навчальних посібників для студентів;
– кафедрою електроніки й комп’ютерної техніки Сумського державного університету – у частині написання нормативно-методичних матеріалів та навчальних посібників для студентів;
– кафедрою математичної інформатики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – у частині рецензування книг;
– кафедрою комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету м. Київ – у частині рецензування книг;
– кафедрою автоматизації управління електротехнічними комплексами НТУУ, “КПІ” – у частині спільного написання ряду навчальних посібників, рецензування книг та підвищення кваліфікації співробітників інституту;
– кафедрою інформаційних систем і технологій Київського національного транспортного університету – у частині рецензування книг;
– кафедрою інформаційних систем та технологій Європейського університету – у частині рецензування книг;
– інженерно-технологічним центром ООО “Уліс-Сістемс” в частині розробки інтелектуальних систем прогнозування роботи обладнання та систем оптимального управління технологічними комплексами;
– кафедрою інформаційних технологій Бердянського державного педагогічного університету – у частині організацій та проведення наукових конференцій;
– кафедрою інформаційних технологій та профорієнтології Глухівського національного педагогічного університету – у частині написання колективної монографії;
– кафедрою професійної підготовки Чернігівського державного педагогічного університету – у частині рецензування наукових робіт.

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

Викладачами кафедри:
– опубліковано 5 методичних вказівок для надання допомоги студентам інституту при вивченні дисциплін, закріплених за кафедрою;
– опубліковано 134 наукові статті у фахових виданнях України та в зарубіжних фахових виданнях;
– отримано 52 патенти та авторські свідоцтва на винаходи в галузях обчислювальної техніки, систем управління та діагностики;
– опубліковані шість навчальних посібників: «Дискретна математика» ХХІ століття, «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Архітектура комп’ютера», «Теорія алгоритмів», «Математична логіка та теорія алгоритмів» із рекомендацією Міністерства освіти і науки України для вивчення відповідних дисциплін у всіх інститутах й університетах України.
На кафедрі працюють три аспіранти й здобувач на отримання наукового степеня кандидата технічних наук із напрямку Інтелектуальні системи управління.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІНФОРМАТИКА»

Інформатика – наука, що вивчає будову й загальні властивості наукової інформації, а також закономірності її створення, перетворення, передавання й використання в різних галузях діяльності людини.
Стрімкий розвиток комп’ютерних та інформаційних технологій призвів до актуалізації багатьох проблем і задач, серед яких основним є створення:
– новітнього прикладного та системного програмного забезпечення, орієнтованого під потреби конкретних користувачів;
– Web-сайтів та інтернет додатків;
– систем електронної комерції;
– баз даних;
– інтелектуальних систем;
– систем штучного інтелекту;
– комп’ютерної графіки;
– комп’ютерної лінгвістики;
– захисту інформації.

Дисципліни для вивчення.

ВИПУСКНИКИ З ДИПЛОМОМ «ІНФОРМАТИКА» ЗДАТНІ:

– розроблювати й супроводжувати програмне забезпечення загального призначення (бази даних, обчислювальні програмні комплекси, графічні пакети, науково-дослідна проектно-конструкторська та технологічна документація і ін.);
– розроблювати й супроводжувати програмне забезпечення спеціального призначення (криптографічний захист інформації, моделювання економічних, екологічних та соціальних проектів і ін.);
– розроблювати та створювати інтелектуальні й інтегровані системи різного технологічного призначення;
– розроблювати й вирішувати задачі з комп’ютерної лінгвістики та комп’ютерної графіки;
– керувати проектами, працювати системними адміністраторами комп’ютерних мереж;
– розроблювати різні системи Internet-комерції та працювати Web-дизайнерами;
– працювати фахівцями при обслуговуванні станків із ЧПУ на заводах по виробництву продукції різного технологічного призначення;
– викладати спеціальність «Інформатика» в школах, технікумах, коледжах, інститутах та університетах.
Високий рівень підготовки фахівців у галузі фундаментальних наук зі спеціальності надає їм можливість виконувати науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи в галузі теоретичної (математичної) інформатики, працювати фахівцями з комп’ютерного та наукового моделювання.
Згідно з даними Міністерства праці та соціальної політики України, необхідність у спеціалістах з інформаційних технологій найбільша серед усіх необхідних спеціальностей в Україні й значно випереджатиме в кількісному вимірі другі спеціальності в найближчі 20 років.