Кафедра технологій і управління

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплінНавчальний процес здійснюється в рамках освітньо-професійних програм “Технології машинобудування” за спеціальністю 131. Прикладна механіка (освітній рівень бакалавр)”.

У складі кафедри технологій і управління КІ СумДУ працює секція менеджменту і підприємництва.

На кафедрі здійснюється підготовка кваліфікованих механіків та технологів, які успішно працюють на посадах від майстра та інженера – технолога до начальників цехів, головних технологів та керівників структурних підрозділів на підприємствах різних форм власності, викладачів вищих навчальних закладів. Випускники володіють знаннями з технології машинобудування механоскладального виробництва, економіки, іноземних мов, вміють ефективно застосовувати сучасні комп’ютерні технології для підвищення продуктивності праці та якості продукції, проводити наукові дослідження.
У рамках освітньої програми бакалаври  набувають загальні та фахові компетентності спеціальності, зокрема:
– розробляти й проєктувати технологічні процеси в машинобудуванні, виконувати проєктування заготовок, структури маршрутних технологічних процесів, змісту технологічних операцій;
– проєктувати автоматизоване виробництво, а саме технологічні процеси для гнучких автоматизованих виробництв та верстатів з числовим програмним керуванням (computer numerical control – CNC), з розробкою управляючих програм для CNC;
– розробляти та проєктувати пристрої та металорізальні інструменти з застосуванням автоматизованих засобів проєктування, виконувати модернізацію та проєктування спеціального металорізального обладнання та нестандартних технологічних засобів;
– впроваджувати технологічні процеси у виробництво з проєктуванням та монтажем дільниці цеху та визначенням економічних показників роботи дільниці.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Основна діяльність кафедри ТіУ присвячена забезпеченню високого рівня знань та вмінь у майбутніх інженерів-механіків  для роботи на підприємствах машинобудівного комплексу, конструкторських бюро, наукових лабораторіях, приватних підприємствах тощо. З огляду на це, окрім викладання фундаментальних дисциплін (вища математика, фізика, хімія та ін.), особлива увага приділяється студентський науково-дослідній роботі, участі в наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та ін. Спільно з викладачами кафедри ТіУ студенти займаються комп’ютерним моделюванням вибухів метану і процесів малої вітрової енергетики (із застосуванням cучасних CAD-CAM-CAE систем); вивченням процесів, що протікають в теплових двигунах та енергетичних установках,  оцінкою якості процесів ливарного виробництва машинобудівного підприємства, експериментальним дослідженням електрофізичних властивостей металоплівкових матеріалів (навчаються працювати з вакуумними установками, електронними мікроскопами), тощо. На кафедрі працює студентський науковий гурток “Механік”, розроблено власну конструкцію 3D принтера та реалізовуються роботи з 3D друку.. Наукові здобутки студентів представлені у фінальних частинах Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямками: “Приладобудування”, “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”; “Двигуни та енергетичні установки”; “Електричні машини та апарати”. Слід відмітити, що виконані на кафедрі останніми роками студентські наукові роботи відзначені призовими місцями у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузях  “Цивільна оборона та пожежна безпека”,  “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення” та “Фізика та астрономія”.

студентські наукові роботи

 Також співробітники кафедри вважають своїм приємним обов’язком проводити роботу по організації студентського дозвілля, приймати участь в творчому та спортивному житті навчального закладу.

Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

Основні задачі  кафедри:

1.    Вирішальний фактор розвитку кафедри – забезпечення якості кадрового потенціалу! Тому, насамперед, створено умови для підготовки, наукової діяльності та захисту здобувачів наукових ступенів, отримання вчених звань.

2.    У контексті загальноуніверситетської стратегії розвитку науково-дослідної діяльності визначальними є такі її напрямки:

–     виконання наукових робіт на держбюджетній та госпдоговірній основі, в тому числі спільно з кафедрами-партнерами СумДУ;

–     здійснення пошуку нових перспективних напрямів наукових досліджень,  створення проблемних лабораторій;

–     підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, особливо за пріоритетними галузями.

3.    В рамках видавничої та інформаційної діяльності поширювати навчально-методичні матеріали в інформаційно-бібліотечній базі університету, мультимедійні та інтерактивні технології в навчальному процесі, в тому числі віртуальні лабораторні роботи та тренажери в системі дистанційного навчання Moodle.

4.    У відповідності до затверджених Положень наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених СумДУ, розвивається науковий потенціал молоді, зокрема шляхом залучення до організації конференцій, написання наукових публікацій, участі  у наукових грантах.

5.     В рамках міжнародної діяльності та академічної мобільності поширюються напрями співпраці, в тому числі за рахунок виконання грантових програм та публікацій у співавторстві із колегами із зарубіжних вузів та наукових установ.

6.    Займається активна позиція щодо позанавчальної роботи, насамперед участі у добровольчих громадських організаціях та пропаганди здорового способу життя та спорту.

Зосереджуються зусилля на профорієнтаційній роботі серед студентів технікумів та учнів, очолюються та консультуються конкурсні комісії МАН України у загальноосвітніх навчальних закладах, проводиться робота зі здібними, талановитими учнями (підготовка до участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях, семінарах).

 

%d bloggers like this: