Напрямки наукових досліджень кафедри ЕПІА

В Конотопському інституті Сумського державного університету здійснюється науково-дослідна роботаза певними напрямками і викладацький колектив прагне залучити до неї талановиту молодь. В процесі навчання студентами виконуються лабораторні, практичні, контрольні роботи, що містять елементи проблемного пошуку; типові завдання дослідницького характеру в період виробничої практики; готуються реферати з наукових проблем у процесі вивчення дисциплін природничого та соціально-гуманітарного циклів. Науково-дослідна діяльність студентівпоза навчальним процесом передбачає участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих лабораторій.

Наукова діяльність кафедри електронних приладів і автоматики здійснюється на основі тісної взаємодії науково-педагогічних працівників кафедри та кафедр електроніки, загальної та прикладної фізики; електроніки та комп’ютерної техніки базового навчального закладу. Налагоджена кооперація у проведенні науково-дослідних робіт.

Протягом останніх років на кафедрі склалися наукові напрямки:

  • матеріалознавство та технологія тонких плівок;
  • вдосконалення засобів локалізації вибухів метану;
  • автоматизація технологічних процесів;
  • енергозбереження.

Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами. Студенти залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні експериментальних та обчислювальних робіт, в теоретичних дослідженнях.

Якість наукової роботи зі студентами можна оцінити за результатами щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Зокрема:

у 2014/2015 н.р. – 1 призове місце у ІІ турі, 9 призових місць – у І турі;
у 2015/2016 н. р – 4 призових місця у І турі;
у 2016/2017 н.р. – 3 призових місця у ІІ турі, 5 призових місць – у І турі;
у 2018/2019 н.р. – 2 призових місця у ІІ турі і 4 призових у І турі,
у 2019/2020 н.р. – 1 призове місце у ІІ турі і 3 призових у І турі.

Викладачі та аспіранти кафедри регулярно беруть активну участь у роботі і щорічно виступають з доповідями на науково-теоретичних,науково-практичних, всеукраїнських та міжнародних конференціях: Науково-методичній конференції викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту Сумського державного університету (м. Конотоп); Міжнародній науково-практичній конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво» (м. Шостка); Науково-методичній конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи» (м. Шостка);Науково-методичній конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів» (м. Суми); Науково-технічній конференції «Фізика, електроніка, електротехніка» (м. Суми); InternationalConference“Nanomaterials: Applications& Properties(м. Львів); Українсько – польській науково-практичній конференції «Електроніка та інформаційні технології» (м. Львів); Міжнародній конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА» (м. Львів).

За останні п’ять років на кафедрі електронних приладів і автоматики викладачами видано 15 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus (або наукометричної бази Web of Science).

Вчені кафедри працюють у редколегіях наступних міжнародних рецензованих журналів:  «MaterialsScienceinSemiconductorProcessing» (Іващенко М.М.), «Vacuum» (Іващенко М.М.), «SolarEnergy» (Іващенко М.М.), «AppliedPhysicsA: MaterialsScience& Processing» (Іващенко М.М.), «AIMSMaterialScience» (Іващенко М.М.); мають наукові публікації у фахових вітчизняних виданнях: «Журнал нано- та електронної фізики», «Металлофизика и новейшие технологии», «Фізична інженерія поверхні», тощо.

На кафедрі щорічно проводяться науково-практичні конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів Сумського державного університету.

Напрямки наукової роботи кафедри:

  • Фазовий склад та електрофізичні властивості плівкових систем (к.ф.-м.н. Гричановська Т.М.)
  • Вдосконалення засобів локалізації вибухів метану (к.ф.-м.н. Іващенко М.М.)
  • Автоматизація процесів (к.т.н., доцент Матвієнко М.П., к.т.н. Васильєв В.І.)
  • Енергозбереження (к.ф.-м.н.,доцент Бібік В.В.)
  • Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок халькогенідів кадмію та цинку і гетеропереходів на їх основі (к.ф.-м.н. Іващенко М.М.)