Памятка першокурснику

Друже!

Сьогодні ти студент Сумського державного університету, який за даними рейтингу WEBOMETRICS, займає 7-му позицію у всесвітньому Інтернет-рейтингу серед ВНЗ України (станом на січень 2011 р.) та 1 місце у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт . У університеті проводиться підготовка за 59 спеціальностями 36-ти напрямів 23-х галузей знань (комп’ютерні науки; інформатика; прикладна математика; механіка; автоматика і управління; електроніка, нанотехнології; електротехніка; енергетика; машинобудування; матеріалознавство; хімічна технологія; екологія; якість, стандартизація, сертифікація; економіка та підприємництво; менеджмент; медицина; право; журналістика; переклад та інші).
Навчається за різними формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями близько 22 тис. осіб у тому числі близько 900 іноземних студентів з майже 60 країн світу, у т.ч. США, Західної Європи, Австралії, всіх регіонів Африки та Азії Університет є членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів, Всесвітньої організації охорони здоров’я, інших міжнародних організацій.
Організація навчального процесу в університеті відбувається на засадах кредитно-модульної системи, яка передбачає модульне структурування навчального матеріалу та рейтингову систему оцінювання рівня набутих знань, умінь та навиків за 100-бальною шкалою. Тому уважно ознайомтеся с Положенням про організацію навчального процесу в університеті на засадах кредитно-модульної системи, яке розміщено в розділі “Навчальний процес“ на Web-сайті університету.
Модульна технологія навчання – це одна із сучасних педагогічних технологій, що передбачає модульну (блочну) побудову навчального матеріалу та його засвоєння шляхом послідовного та ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента та різноманітні форми діагностики рівня його знань та вмінь. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми поточного та підсумкового рейтингового контролю. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом як аудиторної, так і самостійної навчальної роботи. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь, що передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного, модульного та семестрового контролю. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.
Метою впровадження кредитно-модульної системи в університеті є інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців шляхом:
– стимулювання систематичної та якісної як аудиторної, так і самостійної роботи студентів протягом семестру;
– зниження під час екзаменаційних сесій психологічних та емоційних перевантажень як студентів, так і викладачів;
– підвищення мотивації студентів до набуття знань та вмінь, а також відповідальності за результати власної навчальної діяльності;
– забезпечення мобільного зворотного зв’язку викладачів зі студентами протягом семестру;
– формування навчальної дисциплінованості;
– підвищення об’єктивності оцінювання рівня набутих студентами знань та вмінь.
Багаторічна практика організації навчального процесу в університеті свідчить про те, що, не дивлячись на всі заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчання, частина студентів-першокурсників зазнає певних проблем у вивченні, в першу чергу, дисциплін фундаментальної підготовки (вищої математики, фізики, хімії та інших).
Ці проблеми пов’язані як з недостатньою шкільною підготовкою, так і з труднощами адаптації першокурсників до навчання в університеті. Лекційна форма викладання навчального матеріалу у потоках, необхідність виконання та захисту значної кількості домашніх завдань, лабораторних робіт тощо, а також проходження поточного, модульного та семестрового контролю в строго встановлені терміни вимагають від студента високого ступеня самоорганізації.
Усе це в поєднанні з недостатнім рівнем психологічної готовності до навчання в університеті, відсутністю навиків самостійної роботи часто призводять до систематичного невиконання графіка навчального процесу протягом семестру. У підсумку з’являється академічна заборгованість. Студент вважається таким, що має академічну заборгованість, якщо він не виконав без поважних причин поточні контрольні заходи (домашні завдання, лабораторні роботи тощо), не пройшов успішно модульний або семестровий контроль у терміни, встановлені графіком навчального процесу у поточному семестрі.
Студенти, які мають академічну заборгованість за підсумками модульного контролю, до семестрового контролю не допускаються. Відповідно до академічних правил, студенти, що мають академічну заборгованість за підсумками семестрового контролю більш ніж з двох дисциплін, відраховуються з університету.
Повторне проходження семестрового контролю з метою ліквідації академічної заборгованості з однієї або двох дисциплін, що залишилася після запланованого проходження семестрового контролю, дозволяється лише до початку наступного семестру.
Університет зацікавлений в наданні майбутнім фахівцям глибокої фундаментальної, професійно-орієнтованої та практичної підготовки. Саме тому, з метою забезпечення більш ґрунтовного засвоєння студентами навчального матеріалу, кількість навчальних дисциплін у кожному семестрі обмежена.
З будь-яких питань можна звернутися до куратора академічної групи, який призначається з числа досвідчених викладачів кафедр. Куратор академічної групи ознайомить кожного з особливостями організації навчального процесу в університеті, порадить, як спланувати підготовку до навчальних занять, поточного, модульного та семестрового контролю, а у разі потреби – дасть рекомендації з питання ліквідації академічної заборгованості, допоможе організувати додаткові заняття з тих дисциплін, за якими у Вас можуть виникнути проблеми, тощо.
Але ти повинен роуміти, що старанність залежить виключно від тебе .

Успіхів!
%d bloggers like this: