Секція менеджменту і підприємництва

Секція менеджменту і підприємництва  створена  у  2020 році у складі кафедри технологій і управління з метою забезпечення піготовки управлінських і підприємницьких кадрів.
Дисципліни, що викладаються секцією, слугують основою для формування майбутніх професіоналів економічних напрямків та важливою ланкою в професійному розвитку фахівців інших професій. Лише розуміння законів економічного розвитку підприємства, країни та суспільства загалом дає змогу ухвалювати вірні управлінські та інвестиційні рішення, планувати розвиток бізнесу. Щорічно студенти спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Фінанси і кредит», які закріплені за кафедрою, беруть участь у регіональних і республіканських конкурсах студентських наукових робіт та інститутських конференціях, виконують наукові роботи під керівництвом викладачів кафедри, результати яких друкуються в збірниках конференцій та інших інформаційних виданнях України, впроваджуються в практичну діяльність. Кафедра плідно співпрацює зі спорідненими кафедрами Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету, іншими ВНЗ. У складі кафедри працюють 13 висококваліфікованих викладачів, серед яких 6 мають науковий ступінь кандидата економічних наук, інші навчаються або закінчили аспірантуру.
Окрім науково-педагогічної діяльності, викладачі секції проводять виховні заходи щодо формування здорового способу життя студентської молоді, займаються профорієнтаційною роботою та є активними учасниками організації студентського дозвілля в позанавчальний час.

Напрямки наукової роботи секції:

– стратегічне планування розвитку підприємств транспортної галузі;
– оптимізація структури території в умовах сталого економічного розвитку ;
– облік у борошномельному виробництві ;
– розвиток аграрних та земельних відносин в умовах ринкової економіки ;
– вдосконалення науково-методичних підходів до оцінки еколого-економічної адекватності природоохоронних заходів.

Викладачі кафедри
Кафедра економіки і управління

 

Власенко Д.О.

Власенко Дмитро Олександрович – завідувач секції, кандидат економічних наук
Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Стратегія підприємства».
Сфера наукових інтересів – стратегічне управління розвитком підприємств автомобільного транспорту. Результати наукової діяльності були представлені у 25 наукових та науково-методичних працях, які опубліковані у фахових виданнях. В навчальній практиці використовує сучасні інформаційні технології, інноваційні підходи до викладання теоретичного матеріалу.
Активно займається громадською діяльністю, є співорганізатором та куратором ініціативної групи «Диско» молодіжного центру КІ СумДУ.

vesperis

Весперіс С.З.

Весперіс Світлана Зієдонисівна- кандидат економічних наук, доцент

Сумський фізико-технологічний інститут за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” (1992); Київський національний економічний університет за спеціальністю “Економіка підприємства” (2002); магістратуру ПВНЗ “Європейський університет” за спеціальністю “Маркетинг” (2005). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування організаційно-методичного забезпечення досліджень конкурентоспроможності підприємств машинобудування» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (2009).
Має практичний досвід роботи на вмробництві.
Викладає такі навчальні дисципліни: «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Організація виробництва», «Економіка праці і соціально-трудові відносини».
Є автором понад 35 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 20 наукових статей, 8 методичних розробок.
Напрям наукових досліджень: «Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств».

 

 

Кафедра економіки і управління

 

Щербина О.В.

Щербина Ольга Володимирівна – старший викладач, закінчила аспірантуру КНЕУ
Основні дисципліни, що викладає: «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Аудит». Сфера наукових інтересів – обліково-аналітичні аспекти управління витратами борошномельних підприємств. Є автором більше 10 наукових праць з питань бухгалтерського обліку. Проводить предметні олімпіади серед студентів, здійснює наукове керівництво молоддю.

 

Кафедра економіки і управління

 

Самусь Г.І.

Самусь Ганна Іванівна – ст.викладач, к.е.н.
Основними дисциплінами, що викладає, є: «Регіональна економіка», «Екологія», «Страхування», «Економічна теорія».
Сфера наукових інтересів – трансформація аграрних відносин в період ринкових перетворень в Україні. Є автором 10 наукових та науково-методичних праць

 

Кафедра економіки і управління

 

Зубко К.Ю.

Зубко Катерина Юріївна – ст.викладач, к.е.н.
Основні дисципліни, що викладає : «Національна економіка», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Сфера наукових інтересів – оцінка і прогнозування еколого-економічних збитків впливу будівельної індустрії на довкілля. Є автором 8 наукових та науково-методичних праць. Виконує обов’язки заступика завідувача кафедри.

Кафедра економіки і управління

 

Циганенко О.В.

Циганенко Олена Василівна – ст.викладач, к.е.н.
Основні дисципліни, що викладає: «Фінанси», «Проектний аналіз». Сфера наукових інтересів – соціо-еколого-економічні стратегії розвитку міських територій. Є автором 8 наукових та науково-методичних праць. Відповідає за наукову роботу на кафедрі.

Соловйова Тетяна Миколаївна –  керівник навчально-методичного відділу інституту

%d bloggers like this: